Beroepsregistraties

LVNT

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten, LVNT. Dit is een multidisciplinaire beroepsvereniging en hierdoor kunnen behandelingen (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraar als je een aanvullend pakket hebt voor Complementaire Zorg / Alternatieve Geneeskunde. Daarvoor zijn de volgende codes van belang:

• LVNT 
• AGB-code Zorgverlener 
• AGB-code Praktijk 
• RBCZ-licentie 

Deze codes staan vermeld op de factuur welke je in kunt dienen bij je zorgverzekering.

KLACHTEN

Mocht de zorg, behandeling of bejegening niet voldoen aan uw verwachting, dan nodig ik u uit daar met mij over in gesprek te gaan zodat we samen tot een gezamenlijke en bevredigende oplossing kunnen komen. Als wij er samen niet uitkomen kunt u zich wenden tot klachtencommissie van de Beroepsvereniging LVNT, zie ook Klachtenregeling LVNT – SCAG. Als zorgaanbieder in de complementaire zorg voldoe ik aan alle regels van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

RBZC

Het RBCZ is een kwaliteitsregister voor HBO-opgeleide therapeuten in de complementaire gezondheidszorg. Als RBZC-gekwalificeerde therapeut moet ik jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

Via de RBCZ ben ik aangesloten bij het tuchtrecht. Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van RBCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Ook de geschillencommissie kan de klacht naar een tuchtcollege doorverwijzen. Dit zal meestal TCZ zijn.

KvK

Als therapeut ben ik ondernemer en sta ik geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

· Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats

• uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

• de kosten van het consult